29. 9. 2022

ŠTATÚT SÚŤAŽE “TANKUJ V HURBANOVE A VYHRAJ KAŽDÝ mesiac 20 x 100€“

ŠTATÚT SÚŤAŽE (ďalej aj ako „štatút“):

 

1. Organizátor súťaže (ďalej aj ako „organizátor“):

REAL-K, s. r. o., so sídlom Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno, IČO: 36521931, zapísaná v OR OS Nitra, V Odd.: Sro, vložka č. 10415/N.

2. Termín konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční v období od 1.10.2022 do 30.11.2022. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť ktorýkoľvek zo zákazníkov na ČS REAL – K v Hurbanove s výnimkou zamestnancov a rodinných príslušníkov organizátora.   

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže minimálne raz uskutočnil na čerpacej stanici organizátora ČS PHM REAL - K v Hurbanove – Komárňanská 2944  nákup ktoréhokoľvek druhu pohonnej hmoty (nafta alebo benzín) alebo LPG v minimálnej výške 20,- Eur. V takomto prípade zákazník obdrží od manipulanta čerpacej stanice zlosovaciu poukážku s poradovým číslom. Podmienkou pre účasť v súťaži a získanie výhry (v prípade vyžrebovania) je skutočnosť, že táto osoba vložila do žrebovacej urny umiestnenej na ČS PHM REAL – K v Hurbanove časť - polovicu obdržanej zlosovacej poukážky s údajmi obsahujúcimi jej meno, priezvisko a kontakt (telefonický alebo e-mailový).
Druhú časť - polovicu obdržanej zlosovacej poukážky (kontrolnú ) si zákazník – súťažiaci uchová pre prípad výhry – viď ďalej bod 7.

5. Výhra:

20 x 100,- EUR v hotovosti/každý kalendárny mesiac.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Žrebovanie sa uskutoční 7.11.2022 a 5.12.2022 na ČS REAL – K v Hurbanove, Komárňanská 2944 spomedzi všetkých herných zlosovacích poukážok obdržaných od obsluhy čerpacej stanice a vložených do žrebovacej urny za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke organizátora. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný organizátorom. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca si výhru môže prevziať osobne na ČS PHM REAL – K v Hurbanove do 10 dní predložením kópie vyžrebovanej zlosovacej poukážky – viď bod 4., v opačnom prípade stráca na výhru nárok.

8. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas jej trvania zmeniť      

     podmienky, čo oznámi zverejnením nových pravidiel súťaže.

9. Ochrana osobných údajov

Informácie ohľadne spracúvania osobných údajov nájdete na www.real-k.sk.

 

V Komárne, dňa 27.9.2022

 

                                                                                                REAL - K, s. r. o.

                                                                                                Ing. Ladislav Mészáros, konateľ

 

SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000