Podnety - oznámení protispoločenskej činnosti

Vnútorný systém vybavovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a tiež práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľudmila Mészárosová, Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať:

písomne: 
REAL – K, s.r.o., Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno

elektronicky: 
podnety@real-k.sk

osobne: 
ústne do zápisnice zodpovednej osobe v priestoroch REAL – K, s.r.o. v Komárne (v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.).

Podrobný popis postupu pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. v spoločnosti REAL – K, s.r.o. obsahuje interná smernica: POSTUP PRI PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ A EVIDOVANÍ PODNETOV OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI.

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000