GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je v spoločnosti REAL-K, s.r.o. (ďalej len – “REAL-K” alebo  ” prevádzkovateľ ” ) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ”Zákon”).

Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie (právo ” na zabudnutie”),
 • na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie
 • na automatizované spracúvanie vrátane profilovania,
 • na obmedzenie spracúvania,
 • na podania sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Prístup k osobným údajom ( podľa čl.15 Nariadenia a § 21 Zákona )

Dotknutá osoba má právo získať od REAL – K, s.r.o. ( ďalej len „prevádzkovateľ“ ) potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a v prípade ak „prevádzkovateľ“ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

účele spracúvania osobných údajov,
kategórií spracúvaných osobných údajov,
príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo majú byť poskytnuté osobné údaje, najme o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách ( ak je to možné ),
dobe uchovávania osobných údajov ( ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia ),
práve požadovať od „prevádzkovateľa“ opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ( vrátane informácií o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu ),
o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
REAL – K, s.r.o. na požiadanie dotknutej osobe poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže „prevádzkovateľ“ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo na opravu ( podľa čl 16 Nariadenia a § 22 Zákona )

Dotknutá osoba má právo na to, aby REAL – K,  s.r.o. bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie ( právo na zabudnutie podľa čl 17 Nariadenia a § 23 Zákona )

Dotknutá osoba má právo na to, aby REAL – K, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely na ktoré boli získavané alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas (viď. nižšie), na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (viď. nižšie) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia alebo § 15 ods. 1 Zákona.
Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napríklad na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania ( podľa čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona )

Dotknutá osoba má právo na to, aby REAL – K, s.r.o. obmedzil spracúvanie osobných údajov pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť týchto údajov,
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich používania,
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (viď. nižšie), a to až do overenia, či oprávneného dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby ( opätovné vykonanie „testu oprávneného záujmu“ ).
Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, REAL – K, s.r.o.  môže takéto údaje ďalej uchovávať alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, REAL – K, s.r.o. o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov ( podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona )

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo získať ( v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte ) a preniesť osobné údaje priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť za predpokladu, že:

sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods.1 písm.a/ Nariadenia, alebo zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1  písm.b/ Nariadenia,
spracúvanie sa vykonáva automatickými prostriedkami.
Právo namietať ( podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona )
 

V prípade, ak je právny základ spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo oprávnenom záujme (podľa čl. 6 ods. 1 písm.f/ Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm.f/ Zákona ), má dotknutá osoba PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu.

 

V prípade takéhoto namietania „prevádzkovateľ“ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

·         nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo

·         dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania ( podľa čl. 22 Nariadenia a § 28 Zákona )

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
povolené právom Európskej únie alebo právom Slovenskej republiky, alebo
založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Právo na dovolanie súhlasu ( podľa čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona )

V prípade ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Odvolanie súhlasu možno realizovať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Zároveň môže dotknutá osoba súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:

emailovou správou zaslanou na adresu
telefonicky na telefónne číslo
zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti REAL – K, s.r.o. s uvedením textu na obálke „GDPR – odvolanie súhlasu“.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jej odvolaním.

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním tlačiva „Uplatnenie si práva dotknutou osobou“ a to:

e-mailom zaslaním na adresu real-k@real-k.sk
poštovou zásielkou na adresu sídla spoločnosti REAL – K, s.r.o., Komárňanská cesta 3946, Komárno 945 01, obálku označiť nápisom „Uplatnenie si práva DO“
 

alebo

zaslaním na e-mailovú adresu zodpovednej osoby emba@gmail.com , gdpr.embasro@gmail.com
poštovou zásielkou na adresu Ing.Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, 947 03 Hurbanovo, obálku označiť nápisom „Uplatnenie si práva DO“.
 

REAL – K, s.r.o. poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

REAL – K, s.r.o. môže požiada v rámci overovania totožnosti o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pri jej opakujúcej sa povahe, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. V Zmysle čl. 12 ods. 5/ Nariadenia a § 29 ods. 5 Zákona sa informácie poskytujú BEZPLATNE za normálnych okolností.

REAL – K, s.r.o. poskytne dotknutej osobe informácie o postupe vybavenia jeho žiadosti a o  opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti podľa čl. 15 až 22 Nariadenia a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedené lehota sa môže v prípade potreby predlžiť o ďalšie mesiace, pričom je potrebné zohľadniť komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ je povinný o každom takomto predlžení dotknutú osobu informovať v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsobom.

V prípade ak prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

REAL – K, s.r.o. oznámi každému príjemcovi osobných údajov, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa čl. 16,17 a čl.18 Nariadenia, alebo § 22,23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu ak to dotknutá osoba požaduje.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, REAL – K, s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

 

Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a aspoň informácie a opatrenia v nasledovnom rozsahu:

 

meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,
 

opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
 

opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.
 

 

Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak:

 

prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,
 

prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
 

by to vyžadovalo neprimerané úsilie ( v takom prípade prevádzkovateľ informuje verejnosť alebo prijme opatrenia na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom ).

Zásady spracúvania osobných údajov spravodlivo a transparentne si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľských operácií a o účeloch spracúvania osobných údajov.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť REAL-K, s.r.o. poskytuje dotknutej osobe  v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Vám týmto poskytujeme nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nami, ako prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N, telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický kontakt: +

421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com .

 

 

 1. Spracúvané osobné údaje:

Nasledujúca tabuľka znázorňuje prehľad kategórií osobných údajov, ktoré sú od Vás získavané ako aj v každom prípade s tým súvisiace:

 • Účely, na ktoré majú byť osobné údaje spracúvané a právny základ pre ich spracúvanie
 • Prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov
 • Dobu uchovávania, alebo ak to nie je možné kritéria na určenie tejto doby

 

Osobný údaj Účel spracúvania Právny základ Príjemcovia, kategória

 

príjemcov

Doba

 

uchovávania

Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, údaje o priebehu

 

doterajšej kariéry, osobné údaje týkajúce sa bezúhonnosti, kontaktné údaje v rozsahu telefónne

číslo a e-mailová adresa

Uloženie životopisu, motivačného listu do databázy uchádzačov o zamestnanie Súhlas dotknutej

 

osoby

Nie sú Osobné údaje sa uchovávajú na dobu do odvolania alebo max. na dobu 6 mesiacov.

 

 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany:

Pokiaľ je spracúvanie údajov z predchádzajúce j tabuľky nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov nás ako prevádzkovateľa alebo tretej strany, tak nasledujúci zoznam Vám poskytne prehľad oprávnených záujmov, pre účely ktorých vykonávame spracúvanie osobných údajov my alebo tretia strana.

Osobný údaj Oprávnený záujem

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť spracúvané osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

 1. Dotknutá osoba má okrem iného aj nasledovné práva:
  • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby podľa čl.15 Nariadenia GDPR,
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR,
 • Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia GDPR
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR
 • Právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona.

 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

 • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,
 • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 1. Informácie v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR:

V súlade s vyššie uvedeným článkom Nariadenia GDPR je prevádzkovateľ povinný Vás informovať:

 • či sa poskytovanie údajov vyžaduje na základe zákona alebo zmluvy, alebo sa vyžaduje pre uzavretie zmluvy,
 • či ste povinný poskytnúť údaje, a
 • aký možný dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov. Požadované informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Osobný údaj Právny predpis /

 

zmluva

Vyžadované pre

 

uzatvorenie zmluvy

Povinnosť poskytnúť

 

údaje

Dôsledky vyplývajúce

 

z neposkytnutia

osobných údajov

Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, údaje o priebehu

 

doterajšej kariéry, osobné údaje týkajúce sa bezúhonnosti, kontaktné údaje v rozsahu telefónne

číslo a e-mailová adresa

nie nie Nemožnosť uchovania predmetných údajov v databáze uchádzačov

 

prevádzkovateľa aj po skončení výberového konania a prípadného oslovenia uchádzača pri uvoľnení

pracovnej pozície

 

6. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa www. real-k.sk v časti GDPR .

Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

 

 1. Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 je: Názov: REAL – K, r.o.

Sídlo:                       Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01

IČO:                         36 521 931

Kontaktné údaje: č.t.: 00421 35 7777452; , e-mail: real-k@real-k.sk

 

 1. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorou je:

Ing. Ernest Mészáros,

kontaktná adresa: Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, 947 03 Hurbanovo – Bohatá,

tel.kont.: 00421905430552, e-mail: meszaros.emba@gmail.com

 

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa (článok 6 ods.1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“)).

 

 1. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Osobné údaje budú spracúvané po dobu, pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom

základe trvá, pokiaľ nedôjde ku skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania (odvolanie súhlasu).

 

6.          Odvolanie súhlasu

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil. Prevádzkovateľ po odvolaní súhlasu dotknutou osobou ukončí spracúvanie osobných údajov na účel na ktorý bol udelený súhlas odvolaný.

 

Dotknutá osoba môže súhlas odvolať nasledovne:

 • osobne v sídle prevádzkovateľa: Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01

alebo

 • písomne na adrese: REAL – K, r.o.

Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01

alebo

 • cestou Zodpovednej osoby na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

 

 

 1. Právo namietať

 

Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Dotknutú osobu na právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak ich prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu. V takomto prípade nebude ďalej spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Každé takéto namietanie proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, prevádzkovateľ vyhodnotí a o výsledku bude Dotknutú osobu informovať.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Takejto námietke prevádzkovateľ vždy vyhovie a osobné údaje Dotknutej osoby na účely priameho marketingu nebude spracúvať.

 

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ak áno má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na výmaz svojich osobných údajov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov čo znamená, že má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.

 

 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika,dataprotection.gov.sk.

 

 1. Vyššie uvedené práva Dotknutej osoby (body 8 až 16) sú bližšie špecifikované v článkoch 7, 15 až 22

Nariadenia, v Informačnom memorande prístupnom v sídle prevádzkovateľa, ako aj na stránke :.

 

 1. Voči prevádzkovateľovi si Dotknutá osoba uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákonom a ďalšími príslušnými právnymi

 

 1. Voči prevádzkovateľovi si Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti, elektronickými prostriedkami alebo  ústne  na  kontaktné  údaje  prevádzkovateľa  uvedené  v bode    V týchto prípadoch by Dotknutá osoba mala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osoby by bolo možné vybaviť.

 

 1. Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a prevádzkovateľ disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi Dotknutej osoby prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – monitorovanie priestorov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: Záznam z kamery, fotografia dotknutej osoby, ktorú je možné

z kamerového záznamu vytvoriť.

 

Účel spracúvania osobných údajov: Ochrana majetku spoločnostizabezpečenie bezpečnosti zamestnancov, bezpečnosti klientov prichádzajúcich do obchodných priestoroch prevádzkovateľa a na čerpacie stanice

prevádzkované prevádzkovateľom, prevencia pred páchaním možnej trestnej činnosti.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)

Nariadenia GDPR.

 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: ochrana majetku prevádzkovateľa a/alebo zaistenie bezpečnosti

zamestnancov a klientov, odhaľovanie kriminality.

 

Kategória príjemcov: Policajný zbor SR, orgány činné v trestnom konaní ( prokuratúra a súdy ).

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania: 15 dní, ak nie je záznam využitý pre účely trestného konania alebo konania o priestupkoch.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,

dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – registratúrny poriadok

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

 

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:    Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

 

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com  .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa trvalého alebo iného pobytu, sídlo spoločnosti v prípade právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov.

 

Účel spracúvania osobných údajov: evidencia došlej a vyšlej pošty, údaje doručovacej spoločnosti v zmysle Prevádzkového poriadku podateľne, spracúvanie dokumentov v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c / NARIADENIA s odkazom na zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra SR, poštová služba, kuriérska služba.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania: 10 rokov (registratúra), 5 rokov (podateľňa).

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

 

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:    Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

 

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com  .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa trvalého alebo iného pobytu oznamovateľa .

 

Účel spracúvania osobných údajov: príjem podnetov, šetrenie obsahu a vybavenie podnetu o protispoločenskej činnosti.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c / NARIADENIA s odkazom na zákon č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o doplnení niektorých zákonov.

 

Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra SR, Inšpektorát práce, Nadriadený orgán štátnej správy.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania:  5 rokov .

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – súdne spory

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

 

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:    Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

 

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com  .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa trvalého alebo iného pobytu

 

 • dátum narodenia/rodné číslo, číslo Identifikačného preukazu, .

 

Účel spracúvania osobných údajov: riešenie súdnych sporov, prehľad súdnych podaní na súd, výkon exekučných rozhodnutí, evidencia doručených súdnych rozhodnutí.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c / NARIADENIA s odkazom na zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

 

Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra SR, Nadriadený orgán štátnej správy, súdy, prokuratúra .

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania:  5 rokov .

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – sťažnosti

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

 

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:    Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

 

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com  .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa trvalého alebo iného pobytu

 

 • dátum narodenia/rodné číslo, číslo Identifikačného preukazu, .

 

Účel spracúvania osobných údajov: príjem a vybavovanie sťažností, evidencia podaných sťažností

 

u prevádzkovateľa, riešenie sťažností, oznámenia o výsledku šetrenia/preverovania sťažnosti, spôsob ukončenia sťažnosti..

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c / NARIADENIA s odkazom na zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z. .

 

Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra SR, Nadriadený orgán štátnej správy, súdy, prokuratúra .

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania:  5 rokov .

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – vedenie účtovníctva

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

 

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:    Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

 

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com  .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa trvalého alebo iného pobytu ,dátum narodenia/rodné číslo, číslo Identifikačného preukazu, IČO .

 

Účel spracúvania osobných údajov: spracovávanie účtovných dokladov v rámci vedenia účtovníctva, priame platby cez príjmové pokladničné doklady, vystavenie faktúr, prijaté faktúry, dodacie listy, objednávky.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c / NARIADENIA s odkazom na zákon č. 731/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH, a iné….. .

 

Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra SR, Nadriadený orgán štátnej správy, finančná správa .

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania:  v zmysle archivačného poriadku .

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – predzmluvný vzťah

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

 

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:    Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

 

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com  .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa trvalého alebo iného pobytu, dátum narodenia, číslo identifikačného preukazu.

 

Účel spracúvania osobných údajov: evidencia žiadostí smerujúcich k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na plnenie predmetu zmluvy / predaj vozidla, objednávka servisných prác /.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b / NARIADENIA.

 

Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje, ktoré sú poskytované na základe žiadosti Dotknutej osoby. Ak Dotknutá osoba neposkytne OÚ, nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kategória príjemcov: Komerčné poisťovne, banky a iné finančné inštitúcie,

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania:  v zmysle archivačného poriadku .

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – uzatvorenie zmluvného vzťahu

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:    Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

 

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com  .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa trvalého alebo iného pobytu, dátum narodenia, číslo identifikačného preukazu.

 

Účel spracúvania osobných údajov: uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou na plnenie predmetu zmluvy – predaj produktov spoločnosti ( vozidiel ).

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c / NARIADENIA .

 

Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kategória príjemcov: komerčné poisťovne, bankové inštitúcie, nebankové finančné služby, leasingové spoločnosti

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania:  v zmysle archivačného poriadku .

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – evidencia zmlúv zo zmluvného vzťahu

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

 

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:    Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

 

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com  .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa bydliska, dátum narodenia.

 

Účel spracúvania osobných údajov: evidencia zmlúv, faktúr a objednávok pre účely evidencie obchodných vzťahov za účelom právnej ochrany prevádzkovateľa v prípade obchodných, súdnych sporov.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia GDPR

 

Kategória príjemcov: Policajný zbor SR, orgány činné v trestnom konaní ( prokuratúra a súdy ).

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania: 5 rokov po uzatvorení obchodného vzťahu

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,

dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – uplatnenie si práva dotknutou osobou

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

 

Prevádzkovateľ: REAL – K, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01, IČO: 36 521 931, spoločnosť

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 10415/N,

 

telefonický kontakt: +421 35 7777452, email: real-k@real-k.sk

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:    Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický

 

kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com  .

 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: základné identifikačné údaje

 

Účel spracúvania osobných údajov: riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle všeobecného NARIADENIA o ochrane osobných údajov ( GDPR ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c / NARIADENIA Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) najmä v zmysle uvedeného nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

 

Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kategória príjemcov: Úrad na ochranu osobných údajov SR, nadriadený orgán .

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa.

 

Doba uchovávania: 3 roky

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.real-k.sk v časti GDPR.

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000