29. 9. 2022

Štatút súťaže “TANKUJ A VYHRAJ KAŽDÝ TÝŽDEŇ 333€ v hotovosti“ (Kolárovo)

ŠTATÚT SÚŤAŽE (ďalej aj ako „štatút“):

 

1. Organizátor súťaže (ďalej aj ako „organizátor“):

REAL-K, s. r. o., so sídlom Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno, IČO: 36521931, zapísaná v OR OS Nitra, V Odd.: Sro, vložka č. 10415/N.

2. Termín konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční v období od 3.10.2022 do 4.12.2022. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť ktorýkoľvek zo zákazníkov na ČS REAL – K v Kolárove s výnimkou zamestnancov a rodinných príslušníkov organizátora.   

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže minimálne raz uskutočnil na čerpacej stanici organizátora ČS PHM REAL - K v:

  • Kolárovo, Reviczkého 43

nákup ktoréhokoľvek druhu pohonnej hmoty (nafta alebo benzín) alebo LPG v minimálnej výške 20,- Eur. V takomto prípade zákazník obdrží od manipulanta čerpacej stanice zlosovaciu poukážku s poradovým číslom. Podmienkou pre účasť v súťaži a získanie výhry (v prípade vyžrebovania) je skutočnosť, že táto osoba vložila do žrebovacej urny umiestnenej na ČS PHM REAL – K v Kolárove časť - polovicu obdržanej zlosovacej poukážky s údajmi obsahujúcimi jej meno, priezvisko a kontakt (telefonický alebo e-mailový).
Druhú časť - polovicu obdržanej zlosovacej poukážky (kontrolnú ) si zákazník – súťažiaci uchová pre prípad výhry – viď ďalej bod 5 a 6.

5. Výhra:

1 x 333,- EUR v hotovosti/každý kalendárny týždeň na čerpacej stanici RealK v Kolárove

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Žrebovanie sa uskutoční každý kalendárny pondelok od 10.10.2022 na ČS REAL – K v:

  • Kolárovo, Reviczkého 43

spomedzi všetkých herných zlosovacích poukážok obdržaných od obsluhy čerpacej stanice a vložených do žrebovacej urny od pondelka do nedele toho ktorého kalendárneho týždňa od posledného žrebovania. Posledné žrebovanie sa uskutoční 5.12.2022.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke organizátora. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný organizátorom. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca si výhru môže prevziať osobne na ČS PHM REAL – K, na ktorej bol vyžrebovaný do 10 dní, v opačnom prípade stráca na výhru nárok.

8. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas jej trvania zmeniť    

     podmienky, čo oznámi zverejnením nových pravidiel súťaže.

9. Ochrana osobných údajov

Informácie ohľadne spracúvania osobných údajov nájdete na www.real-k.sk.

 

V Komárne, dňa 29.06.2022

 

                                                                                                REAL - K, s. r. o.

                                                                                                Ing. Ladislav Mészáros, konateľ

SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000