12. 4. 2022

Štatút Facebookovej súťaže ČS Hurbanovo

(ďalej aj ako „štatút“):

 

„Uveď do komentu na facebooku druhy palív na ČS PHM REAL – K v Hurbanove a vyhraj 3x100,- EUR tankovaciu kartu REAL – K“. 

 

  1. Organizátor súťaže (ďalej aj ako „organizátor“):

REAL-K, s. r. o., so sídlom Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno, IČO: 36521931, zapísaná v OR OS Nitra, V Odd.: Sro, vložka č. 10415/N.

  1. Termín konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční v období od 12.04.2022 do 19.04.2022. V tomto období je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť ktorýkoľvek používateľ Facebooku s vlastným účtom (profilom) s výnimkou zamestnancov a rodinných príslušníkov organizátora.   

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára pod príspevok súťaže všetky druhy palív, ktoré sa predávajú na ČS PHM REAL – K v Hurbanove.

  1. Výhra:

3 x 100,- EUR tankovacia karta REAL – K s možnosťou tankovania na ktorejkoľvek ČS PHM REAL – K. Zoznam ČS PHM REAL – K nájdeš na www.real-k.sk

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný do 3 dní spomedzi platne prihlásených účastníkov so správnymi odpoveďami a to spôsobom využitia online tool-u, ktorý náhodne vyžrebuje komentár z príspevku podľa URL.  

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke organizátora. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom na jeho Facebookovom profile. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania a prevzatia výhry. V prípade, ak sa nedohodnú, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady organizátora.

  1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas jej trvania zmeniť podmienky, čo oznámi zverejnením nových pravidiel súťaže.
  2. Ochrana osobných údajov

Informácie ohľadne spracúvania osobných údajov nájdete na www.real-k.sk.

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ, organizátor súťaže vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

V Komárne, dňa 11.4.2022

                                                                                                 REAL - K, s. r. o.

                                                                                                  Ing. Ladislav Mészáros, konateľ

SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000